Privacy beleid

Bescherming

BeGlobal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit document geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. BeGlobal doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


BeGlobal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


Verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van online transacties.

 • Het afleveren van bestellingen


Het betreft de volgende persoonsgegevens (afhankelijk van de aard van de transactie):

 • Naam,

 • Adres, postcode en woonplaats,

 • (mobiel) Telefoonnummer,

 • Email adres.

Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld met de organisatie van Alpe d’HuZes. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit melden via [email protected]